Co je to JPO

     Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty).

     Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných prací.

Druhy jednotek požární ochrany:

 1. jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem.
  V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru

 2. jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje,

 3. jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru,

 4. jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.

     Každá jednotka má různé nároky na dobu výjezdu od nahlášení, dobu dojezdu na místo a různé nároky na členy z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.

Operační hodnota jednotek požární ochrany

     Každá jednotka PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota znamená schopnost jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Patří sem:

- územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu)

         Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího     standardního působení, tzv. "hasební obvod".

    - v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 - 60 km/h dle místních podmínek)

- doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu

    Tato doba je maximálně:

 •     2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání,

 •     10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání,

 •     5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo     pracoviště.

Kategorie jednotek požární ochrany

JPO I

 • jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,

 • poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,

 • v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

JPO II/1

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO II/2

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/1

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/2

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO IV

 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

JPO V

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

JPO VI

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Nezařazené

 • jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech

Operační hodnota jednotek PO dle kategorií

Kategorie jednotky PO

JPO I

JPO II

JPO III

JPO IV

JPO V

JPO VI

Doba výjezdu [min]

2

5

10

2

10

10

Územní působnost [min]

20

10

10

není

není

není

Počet jednotek PO k roku 2009

238

202

1339

94

5802

256

Druh jednotky PO

HZS kraje

SDH obce

SDH obce

HZS podniku

SDH obce

SDH podniku

 

 
Vysvětlení kódového označení stanic JPO : 

 • Předurčenost JPO I, JPO II na dopravní nehody
A - jednotka kategorie JPO I, vybavená rychlým zásahovým automobilem (RZA) nebo technickým automobilem (TA-1), zajišťující stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob
B - jednotka kategorie JPO I, vybavená RZA nebo TA-1
C - jednotka kategorie JPO I nebo JPO II, která má ve vybavení cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo dopravního automobilu hydraulické vyprošťovací zařízení
E - jednotka kategorie JPO I, vybavená automobilovým jeřábem s nosností 20 a více tun
 
 • Předurčenost na havárie s nebezpečnými látkami : 
O - opěrný bod - vybraná jednotka kategorie JPO I, stálá pohotovost vyčleněné 3-členné osádky
S - střední - jednotka kategorie JPO I dislokovaná zpravidla na stanicích v obcích, kde sídlí ÚO HZS kraje
Z - základní - jednotka kategorie JPO I nezařazená do typu "O" nebo "S"