Povodně


Charakteristika povodní

    Povodeň je zvýšení hladiny vody do té míry, že se vylije z břehů. Povodně mají ovšem několik příčin a to, buď husté přívalové deště, přetečení odvodňovacích kanálů v městech nebo sezónní vzedmutí hladiny vody. Povodně nastanou jestliže půda nebo technická  zařízení nejsou schopny přebytečnou vodu absorbovat.
Povodně jsou běžné na třech čtvrtinách zemského povrchu. V našich podmínkách povodně mohou vznikat přílišným táním sněhu nebo při vydatných deštích. O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:

Sirénami
Kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněným u elektronických sirén tísňovou informací

Sdělovacími prostředky
Vysílání Českého rozhlasu a České televize.
Regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize

Dalšími prostředky
místní a závodní rozhlas
pojízdné rozhlasové vozy a megafony
policie a hasiči
mobilní megafony
 

3 stupně ohrožení:

 I.Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně

 II.Stav pohotovosti -je vyhlašován, přerůstá-li nebezpečí z povodně již v povodeň

 III.Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území
    

Druhy povodní

Povodně můžeme rozdělit na dva základní typy, a to záplavy mořem nebo řekami. Ale můžeme je dělit i dále:

●    Přívalové povodně - vznikají i po krátkých deštích, a to na místech, kde je nějak znemožněno nebo omezeno vsakování vody do půdy. Jsou to např. pouště a polopouště, ale i města se špatně upravenou kanalizací.

●    Jednoduché povodně - vznikají krátkými, ale zato vydatnými dešti během několika dnů.

●    Složité povodně - jsou způsobeny dlouhotrvajícími srážkami, které mohou mít různou intenzitu, zato trvají bez ustání i několik dní nebo dokonce týdnů.

●    Sezónní povodně - jsou spojeny pouze s řekami a jsou ovlivněny pravidelnými meteorologickými změnami, jako je např. tání sněhu v horách, monzunové deště aj. Jsou nezbytně spojeny s velkými řekami v pouštních oblastech, bez těchto pravidelných záplav by nebylo možné obdělání půdy. Tento typ řeky je např. egyptský Nil.

●    „Zvláštní povodně“ - není to přírodní typ povodní, tyto záplavy vznikají po havárii vodohospodářských děl např. v důsledku narušení hráze, při špatně řízeném odtoku vody z nádrže nebo nouzovým řešením náhlé kritické situace např. vypouštění vodní nádrže při vydatných deštích.

Ochrana před povodněmi a jednání při ohrožení

Ochranu můžeme rozdělit na:
●    Prevenci
●    Ochrana před samotným živlemPrevence
    Zahrnuje  zpracování  povodňových  plánů, přípravu  záchranářů k  akci  a vytyčení zátopového území, případně jeho vyklízení. Existuje i dlouhodobá prevence, která se projevuje  na způsobu  stavby  budov, které by se měly stát  proti  této katastrofě odolnější, nebo např. při zalesňování  svahů. Nejznámější ochranou jsou hráze, v nichž se často nachází uzavíratelné propusti, kterými se po odeznění záplav vypouští voda zpět do koryta.

    Důležitou prevencí je také schopnost předpovědět deště nebo jevy, které by povodně mohly způsobit a včasné varování před nimi.


Ochrana před samotným živlem

    Před tím než nás povodně přímo ohrozí, bychom měli být varováni sirénou a následně upozorněni na nebezpečí z místního rozhlasu, televize a rozhlasových vozů. Vždy musíte být připraveni opustit své obydlí. V případě, že jste vyzváni k evakuaci, připravte si evakuační zavazadlo, nechejte na hlavních vchodových dveřích oznámení, že v domě se již nikdo nenachází a dostavte se na určené místo.


●    příprava na ochranu před povodní v místě bydliště - pytle s pískem (popř. dalším materiálem), zajistit a utěsnit dveře, okna a vchody včetně     hospodářských stavení a garáží

●    odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál

●    cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vynést do vyšších pater

●    zabezpečit ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy

●    automobily a jinou techniku přemístit do míst mimo oblast zatopení

●    majitelé zbraní zabezpečí jejich ochranu proti zneužití, včetně dokladů

Před odchodem:
- Vypněte elektrický proud.
- Uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu.
- Uvolněte cestu domácímu zvířectvu.
- Malé děti opatřete kartičkou se jménem a adresou.
- Uvědomte o evakuaci sousedy.
- Uzavřete okna a uzamkněte všechny vstupy.
- Obujte a oblečte si kvalitní obuv a oděv.
- Nezapomeňte si vzít evakuační zavazadlo.


    K evakuaci využijte vlastní automobil, který pak odstavte na vyvýšené místo, nebo prostředky, které zajistí váš správní úřad.

    Jednejte klidně, nepanikařte. Pomáhejte sousedům a starším lidem. Vzdalte se od  níže položených míst, kde by mohla voda náhle extrémně stoupnout. Zbytečně neriskujte a pokud to není nezbytně nutné, nepřibližujte se k rozbouřeným tokům. Nehazardujte se životem a nepokoušejte se sjíždět rozbouřené toky na lodích. Již zaplavená místa neprojíždějte automobilem, ani na kole, protože automobil na vodě se chová jako loď. Jestliže se ale přesto do této situace dostanete pak:

●    Vzdalte se od měkkých nasáklých okrajů cesty a držte se ve středu
 
●    Jestliže se dostanete před rozvodněnou plochu, zkuste rukou sílu proudu a hloubku plochy. Pokud již déšť ustal, raději počkejte, za pár hodin se     vodní     hladina uklidní a poklesne.

●    Po projetí vodou automobil nezastavujte ihned, raději pokračujte v pomalé jízdě (běžící horký motor vše rychleji vysuší)  s jemným bržděním (pomůže k     vysušení brzd, ty mohou mít po projetí vodou snížený účinek).

●         Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní     taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.
    
Evakuační zavazadlo

●    Batoh nebo sportovní taška
●    Základní trvanlivé potraviny (nejlépe konzervy, kvalitně zabalený chléb a pitná voda) na dva až tři dny
●    Předměty denní potřeby, miska a příbor
●    Léky které užíváte
●    Toaletní a hygienické potřeby
●    Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
●    Náhradní oděv, prádlo a obuv
●    Spací pytel nebo přikrývka
●    Svítilna, malé rádio s rezervními bateriemi, nůž, mobilní telefon