Informace o JPO

     Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce je již historicky svěřeno do pravomocí obcí, které již v minulosti zřizovaly různé hlásné služby, svými předpisy nařizovaly každému občanovi pomáhat při hašení požárů a poskytovat k tomu své věcné prostředky. 

     Od sedmdesátých let 19. století začaly obce zřizovat první české hasičské sbory dobrovolných hasičů i profesionálních hasičů za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory plnily úlohu nejen v oblasti hašení požárů, ale i v oblasti samaritánské a společenské. 

     V současné době základní páteř systému plošného pokrytí území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona o PO je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné působnosti obcí. 

     Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky SDH obcí k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potřeba jednotek SDH obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelních pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

   Jednotku požární ochrany u nás zřizuje město Pacov ze zákona o Požární ochraně. Jednotka SDH Pacov je zařazena do skupiny JPO III/ 1. Jednoduše řečeno vozidlo s družstvem by mělo vyjet na výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce.

     Jednotka nyní čítá celkem 15 členů + velitel jednotky. Tím je Zdeněk Dvořák. Všichni členové jsou odborně i zdravotně způsobilí pro činnost v jednotce. Členové se také stále zdokonalují v činnostech, které jsou potřeba u samotných zásahů.

     Jednotka v průměru vyjíždí 65x v roce na různé události. Nejčastěji to uplynulý rok byly požáry a technické pomoci různých charakterů. Naše jednotka je využívána především jako posilová jednotka pro jednotku profesionálních hasičů ze stanice Pacov, kde také má naše jednotka výjezdové stanoviště.

     Vyhlášení poplachu jednotce probíhá prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS Kraje Vysočina v Jihlavě. Ohlásit mimořádnou událost lze prostřednictvím národní telefonní tísňové linky 150 nebo čísla evropské tísňové linky 112.

     Poplach jednotce je vyhlášen akusticky rotačními sirénami umístěné po Pacově. Sirény spouští operační středisko již jen většinou při požáru či při události většího rozsahu. Dále se poplach zároveň vyhlašuje pomocí SMS zprávy zaslané hasičům na mobilní telefon a hovorem AMDS ( počítač zavolá členovi jednotky a přečte mu zprávu).

      Od vyhlášení poplachu má každý člen zásahové jednotky města Pacov povinnost dostavit se do 10 minut na stanici a vyjet k nahlášené události.