Použití tísňové linky

    Nejdůležitější součást krizového řízení u nás je integrovaný záchranný systém (IZS) zákon č. 239 z roku 2000.

     základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)

                                          Jednotky požární ochrany

                                          Zdravotnická záchranná služba

                                          Policie České republiky

 

Telefonní čísla tísňových linek voláme přímo, bez předvolby:

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

     Často se doporučuje když je potřeba zásah dvou a více složek IZS nebo pro případ komunikace v cizím jazyce.

Linku 112 v České republice provozuje Hasičský záchranný sbor ČR.

150 - HASIČI

     Pomoc při záchraně osob, zvířat a majetku v důsledku požárů, dopravních nehod, technických a ekologických havárií nebo živelných pohrom.

155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

     Zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel ČR.

158 - POLICIE

     Ochrana bezpečnosti osob a majetku.

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

     Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Často ve větších městech, poskytující podporu IZS na požádání.

 

 

Jak tedy správně telefonovat o pomoc?

     1) vytočíme tísňové číslo (dle povahy události). Volání na tísňová čísla je vždy zdarma. Voláme-li tísňová čísla z mobilního telefonu, stačí k tomu signál jakéhokoliv operátora (tj. volání lze uskutečnit, i když jsme mimo dosah své sítě).

     Linku 112 je možno volat u nás i v zemích EU z jakéhokoliv mobilního telefonu i se zamčenou klávesnicí, bez znalosti kódu PIN a dokonce bez vložené SIM karty.

     2) představíme se a stručně nahlásíme CO se stalo a KDE se to stalo. Pokud má operátor událost již ohlášenou, sdělí vám to, případně se zeptá na upřesnění. Pokud ne, bude vám klást otázky podle vnitřní metodiky té které složky. V tom případě druhé straně neskáčeme do řeči a klidně a zřetelně odpovídáme na otázky.

     3) nikdy sami hovor neukončujeme, vyčkáme, až jej ukončí operátor(ka) tísňové linky

     4) nikdy po ukončení hovoru telefon nevypínáme, je pravděpodobné, že operátor(ka) nás bude zpětně kontaktovat kvůli ověření či dalšímu upřesnění

     6) dojde-li před příjezdem hasičů, záchranářů či policistů k další závažné skutečnosti, okamžitě znovu kontaktujeme tísňovou linku a upřesníme, co se stalo

 

     Nikdy nespoléhejte na to, že už určitě někdo volal před vámi. Mohl totiž nahlásit nesprávné údaje nebo taky nemusel volat vůbec. Nebojte se převzít iniciativu do svých rukou, za telefonát vám hlavu nikdo neutrhne, naopak! Můžete to být právě vy, komu budou spoluobčané děkovat za svůj život.

    Zneužití tísňových linek je trestným činem dle zákona, moderní technologie jsou schopné zaznamenat číslo, ze kterého je hovor veden a lokalizovat jeho polohu.

     Technologie spojení s linkou 112 využívá 14 vzájemně propojených center v celé ČR, je proto možné, že budete z kapacitních důvodů spojeni s centrem třeba na druhém konci republiky proto je dobré uvést co nejpřesnější určení místa události. Při volání na ostatní tísňové linky bude váš hovor sveden na krajské operační středisko, může se ale stát, že do sousedního kraje.